top of page

doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc.

(1913–1992)


Ten, který stál u zrodu moderní chirurgie v Severomoravském kraji a položil základy Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

Narodil se 13. dubna 1913 v Ostravě. Po absolvování gymnázia v Olomouci v roce 1932 odchází studovat na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Promoval v roce 1938, poté působil krátce ve Zlíně a v roce 1941 nastupuje do Zemské nemocnice v Olomouci, kde působí do konce války. Jakmile se po válce otevřela Univerzita Palackého, stává se asistentem na Chirurgické klinice, doplňuje si své vzdělání atestací z hrudní chirurgie i na stážích ve Francii. V letech 1952–1955 působí ve funkci zástupce ředitele Fakultní nemocnice v Olomouci.

Do Ostravy přichází v roce 1956 jako přednosta Chirurgického oddělení Krajské nemocnice Ostrava a současně je jmenován krajským odborníkem pro chirurgii.

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc., přišel do Ostravy s jasným cílem, vybudovat odborně zdatné, organizačně promyšlené a perfektně fungující krajské chirurgické oddělení, jež by se svou úrovní rovnalo fakultním pracovištím v jiných tehdejších krajích. Při tom uplatňuje své organizační schopnosti: zřizuje ordinariáty, jejichž vedením a zodpovědností za jejich chod a odbornou způsobilost a růst pověřuje lékaře s odpovídající erudicí. Vznikl tak ordinariát neurochirurgický, traumatologický, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, dětské chirurgie a klinické onkologie. Zároveň s tím reorganizuje oddělení, zřizuje a zajišťuje nástavbové chirurgické ambulance a pod jeho vedením se prudce rozvíjí a stoupá úroveň chirurgické péče v tehdejším Severomoravském kraji.

Sám si uvědomuje, že budovat elitní pracoviště lze jen za předpokladu neustálého odborného růstu. K soustavnému růstu přiměje příkladnou a učitelskou náročností své kolegy, stává se přísným, náročným, ale i inspirujícím učitelem v nástavbových chirurgických oborech, nesmlouvavým experimentátorem při atestačních zkouškách, členem nebo funkcionářem odborových struktur tehdejší české chirurgie. Svou hojnou publikační činností (cca 100 titulů) proniká do zahraničí - Rakouska, Francie, Polska, Ruska, zároveň je stále aktivním chirurgem, který se často jevil jako novátor

a experimentátor, pečlivě sledující nové medicínské trendy a starostlivě zvažující jejich přínos pro pacienta. Pod jeho vedením byla v Ostravě prakticky vybudována kardiochirurgie, sám realizoval přes 300 kardiochirurgických operací bez mimotělního oběhu.

Politika v roce 1976 zasáhla i do života doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc., a tak až do roku 1981 pracuje v chirurgické ambulanci.

Doc. MUDr. Kamil Typovský, CSc. patří také k autorům myšlenky tzv. traumatologických center. První úvahy o takovém pracovišti formuloval již v 60. letech, realizace se tato myšlenka dočkala až v roce 1991, kdy bylo v Ostravě traumatologické centrum otevřeno jako první v České republice.

„Doc. Typovský zasluhuje obdivu nás všech jako vzdělaný klinik, manuálně vysoce schopný chirurg, který bezpečně prokázal, že dokonalý chirurg se rodí jako uvážlivý operatér, neholdující módnosti, aniž opomíjel pokrok a jeho skutečný přínos, jako bystrý, intuitivní vědecký pracovník vědomý si odpovědnosti nejen k sobě, ale neméně i ke společnosti, jako vlídný a pečlivý učitel, který je přístupný kritice, uznávaje přínos názoru jiných, jako organizátor koncepcí moderní chirurgie“

Prof. MUDr. V. Rapant (hodnocení u příležitosti 60 let Typovského)

41 zobrazení
bottom of page