top of page

prof. MUDr. Bohuslav Konrád, CSc.

(1927–1996)

Prof. MUDr. Bohuslav Konrád, CSc. se narodil 20. června 1927 v Brně, byl český lékař, dermatovenerolog a histopatolog.

Byl žákem profesorů Antonína Trýba a Jaroslava Horáčka z Masarykovy univerzity v Brně. Maturoval v roce 1946 na III. Státním reálném gymnáziu v Brně, v roce 1951 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během základní vojenské služby (1953–1954) byl zprvu ve Vojenské posádkové nemocnici v Brně, později posádkovým lékařem ve Sliači. V letech 1952–1954 pracoval jako sekundární lékař, 1954–1967 jako odborný asistent na Kožní klinice Masarykovy univerzity. První atestaci z dermatologie získal v roce 1958, druhou pak roku 1968, disertační práci obhájil v roce 1961. V letech 1966–1967 působil jako oberarzt na Universitäts-Hautklinik Heidelberg pod vedením profesora Urse Waltera Schnydera, později přednosty Kožní kliniky v Curychu.

V roce 1967 se habilitoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a do roku 1971 pracoval jako docent na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Věnuje se histopatologii, k jehož zájmu ho vedlo i přátelství s profesorem Jiřím Traplem z Kožní kliniky v Praze.

V roce 1956 se podílel na založení Laboratoře pro výzkum biochemie kůže, které se stalo vědeckým pracovištěm. Z politických důvodů, v období normalizace, byl v roce 1971 donucen z kliniky odejít. Poté pracoval do roku 1972 jako vedoucí lékař Kožního oddělení Železniční polikliniky Československých státních drah v Brně. Současně mu v tomto období bylo znemožněno věnovat se odborné vědecké práci a publikování poznatků ze svého oboru. V roce 1972 se stal primářem Kožního oddělení ZÚNZ v Ostravě-Vítkovicích (1972–1991), později pracoval jako primář Kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava (1991–1996) a do roku 1996 také jako náměstek ředitele LPP. Od roku 1975 byl jmenován městským a krajským odborníkem Severomoravského kraje pro obor dermatovenerologie a přednášel na Střední zdravotní škole ve Vítkovicích.

Zkoumal účinky extraktů červené řepy a na konci 70. let 20. století, zásluhou devizové podpory od Vítkovických železáren mohl v praxi vyzkoušet užití fototerapie v dermatologii při léčbě lupenky. V letech 1956–1969 působil jako vědecký sekretář Československé dermatologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, později po roce 1989 působil jedno funkční období jako místopředseda této odborné lékařské společnosti a člen redakční rady odborného časopisu Československá dermatologie. V letech 1964 až 1970 byl organizátorem dermatologických symposií s mezinárodní účastí v Brně. Během tohoto období v letech 1968–1969 a poté v roce 1990 byl členem vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, v letech 1968–1969 byl souběžně soudním znalcem Ministerstva spravedlnosti v oboru dermatovenerologie.

V roce 1992 patřil k předním členům přípravného výboru Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V téže době byl postupně jmenován členem vědeckých rad Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, v roce 1995 i členem vědecké rady Ostravské univerzity.

V roce 1990 byl na Masarykově univerzitě v Brně plně politicky rehabilitován a jmenován profesorem v oboru dermatovenerologie. Návrat na původní pracoviště mu však byl znemožněn. Do roku 1989 nebyl členem žádné politické strany, v letech 1990–1994 byl členem zastupitelstva statutárního města Ostrava za Občanské fórum, později za Občanskou demokratickou stranu.

Zemřel 16. prosince 1996 v Porubě.

73 zobrazení
bottom of page